Ziekenhuisfactuur

Elk ziekenhuis is wettelijk verplicht hetzelfde sjabloon te gebruiken voor een factuur.
De tarieven die het ziekenhuis toepast zijn gebaseerd op de desbetreffende overeenkomsten. De bedragen op uw factuur zijn afhankelijk van de verzekeringstoestand bij uw ziekenfonds. Informatie hierover krijgt u bij uw ziekenfonds.
Belangrijk is dat, voor wat het verblijf in ons ziekenhuis betreft, u enkel de factuur van Noorderhart Revalidatie & MS dient te betalen.

 • Een overzicht van de verschillende rubrieken op de ziekenhuisfactuur
  • Identificatiegegevens
  • Samenvatting van de kosten
  • Detail patiëntenfactuur
   • Verblijfskosten
   • Forfaitair aangerekende kosten
   • Apotheek
   • Honorarium van zorgverleners
   • Diverse kosten
 • Totalen
 • Tussenkomst ziekenfonds
 • Tussenkomst verzekering
 • Hoe en wanneer betalen

Meer informatie over uw factuur vindt u in de brochure ‘Informatie over uw ziekenhuisfactuur’ onderaan de pagina.

Wanneer moet u betalen?

U ontvangt de factuur twee maanden na uw verblijf. U moet dus niets betalen als u het ziekenhuis verlaat.  Alle ziekenhuiskosten zullen gefactureerd worden door het ziekenhuis. Betaal nooit rechtstreeks aan de arts!

 1. De uiterste betaaldatum van de facturen, rekeningen en verpleegnota’s van de vzw Noorderhart is 30 dagen na verzenddatum. Voor facturen, rekeningen en verpleegnota’s die op hun vervaldag niet betaald zijn, wordt een schadebeding aangerekend, bestaande uit een vast forfaitair bedrag met volgende maxima: 
  1. 20 euro als het verschuldigd saldo kleiner is of gelijk aan 150 euro
  2. 30 euro + 10% op de hoofdsom tussen 150,01 en 500 euro 
  3. 65 euro  + 5% op de hoofdsom boven 500 euro (met max. 2000 euro).
   Verwijlinteresten kunnen worden aangerekend zoals wettelijk bepaald. Voor deze wettelijke maatregelen is geen ingebrekestelling noodzakelijk.
 2. Indien de factuur wordt betwist, verzoeken wij u uw klacht schriftelijk, binnen 14 dagen na verzenddatum, te sturen aan Noorderhart vzw, dienst facturatie, Boemerangstraat 2 te 3900 Pelt
 3. In geval van procedure zijn alleen het Vredegerecht te Pelt en de Rechtbanken te Hasselt bevoegd.

Elke patiënt heeft recht op informatie over de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname en zijn kamerkeuze. Elke patiënt heeft recht om door de betrokken arts geïnformeerd te worden over de kosten die hij zelf zal moeten betalen voor de te voorziene medische behandelingen. 

Verplichte aansluiting bij de zorgkas

Vanaf 1 januari 2022 zijn de 8 Vlaamse revalidatieziekenhuizen onderdeel geworden
van de Vlaamse sociale bescherming. Dat betekent dat het revalidatieziekenhuis
de verpleegdagen aan de zorgkassen moet factureren.
Als patiënt dient u dus verplicht aan te sluiten bij een zorgkas.
Hebt u nog geen zorgkas? Neem contact op met de zorgkas van uw keuze:

 • Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen (ZK 180)
 • Neutrale Zorgkas Vlaanderen (ZK 280)
 • Solidaris Zorgkas (ZK 380)
 • Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen (ZK 480)
 • Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (ZK 580)
 • Vlaamse Zorgkas (ZK 680)

U kunt wel alleen bij een zorgkas van een ziekenfonds aansluiten als u bij datzelfde
ziekenfonds bent aangesloten voor uw ziekteverzekering. U kunt nooit bij 2
zorgkassen tegelijk aangesloten zijn

Vragen?

Hebt u vragen over een ontvangen factuur? Dan kunt u terecht bij de dienst facturatie:

Hebt u vragen over een aanmaning, betalingsherinnering of afbetalingsplan? Dan kunt u terecht bij de dienst debiteuren:

Vermeld bij uw contact steeds de naam van de patiënt en het factuurnummer of de geboortedatum.