Kwaliteitsmetingen

In Noorderhart wordt de kwaliteit onder andere gemeten aan de hand van indicatoren en resultaten van patiëntenervaringen.

 • Een kwaliteitsindicator meet een welbepaald onderdeel van de kwaliteit en drukt dit uit in een cijfer.
 • Resultaten van patiëntenervaringen worden bekomen aan de hand van vragenlijsten die door de patiënt of familieleden worden ingevuld.

Vervolgens bepalen we aan de hand van deze resultaten of er stappen ondernomen moeten worden die tot kwaliteitsverbetering leiden.

Indicatoren

We nemen enerzijds deel aan kwaliteitsinitiatieven die extern opgestart zijn. Zo volgt Noorderhart kwaliteitsindicatoren op van:

Door deel te nemen aan deze initiatieven kunnen we onze kwaliteitsresultaten vergelijken met andere Vlaamse ziekenhuizen. Anderzijds  werden ook intern een aantal kwaliteitsindicatoren vastgelegd om de kwaliteit van onze zorg te meten en verbeteren, bijvoorbeeld: identificatiefouten bij staalaanvragen van het klinisch labo, malnutritie, ...

Patiëntenervaringen

Aan de hand van tevredenheidsonderzoeken bij patiënten proberen we de ervaring van onze patiënten in kaart te brengen en gepaste verbeteracties te ondernemen.

Enerzijds nemen we deel aan de Vlaamse Patiëntenpeiling, georganiseerd vanuit het Vlaams Instituut voor Zorg (VIKZ). Wilt u graag de resultaten van deze peiling terugvinden, alsook onze acties die we naar aanleiding van de peiling ondernamen, dan vindt u onderaan deze pagina een link naar de website van zorgkwaliteit terug. Per campus vindt u de resultaten van het tevredenheidsonderzoek terug.

Anderzijds vinden er een aantal interne tevredenheidsmetingen plaats. Deze zijn in de meeste gevallen metingen die op één specifieke dienst plaatsvinden, zoals o.a. de spoedgevallendienst, radiologie, materniteit, ... Aan de hand van de resultaten gaan de verschillende teams aan de slag met verbeteracties. Hebt u interesse in de resultaten van een bepaalde dienst? Neem dan zeker contact op met de dienst kwaliteit (zie hieronder voor contactgegevens).

Meer info?

Dienst kwaliteit:

 • Noorderhart participeert vrijwillig en volledig aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²). Dit is een project waarbij de ziekenhuissector (de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de ziekenhuiskoepel Zorgnet en ICURO) samen met de Vlaamse Overheid stappen onderneemt om de kwaliteit te meten en transparant te maken.

  Resultaten die actueel bekend zijn, worden op de website van het Vlaams Indicatoren Project kenbaar gemaakt: www.zorgkwaliteit.be.

  Wil je de resultaten van onze instellingen bekijken?

  Resultaten

  • Patiëntenervaringen
   • Websitebeoordeling
    Staat er op de website van Noorderhart patiëntgerichte informatie die relevant en gemakkelijk vindbaar is voor patiënten?
   • Patiëntenbevraging
    Hoe tevreden zijn patiënten over de zorgen die verleend worden in Noorderhart? In welke mate zouden patiënten Noorderhart aanbevelen en welk cijfer geeft men aan Noorderhart?
  • Ziekenhuisbrede indicatoren
   • Checklijst Veilige heelkunde (enkel in Mariaziekenhuis)
    Hoeveel procent van de uit te voeren controles in Noorderhart Mariaziekenhuis worden uitgevoerd voor, tijdens en na een chirurgische ingreep?
   • Handhygiëne
    Hoeveel procent van de zorgverleners in Noorderhart voldoet aan de basisvereisten voor een goede handhygiëne?
   • Volledigheid geneesmiddelenvoorschrift
    Hoeveel procent van de geneesmiddelenvoorschriften in Noorderhart is volledig en bevat alle informatie die nodig is om een correcte aflevering en toediening mogelijk te maken?
   • Patiëntidentificatie
    Hoeveel procent van de patiënten in Noorderhart draagt een identificatiebandje met alle vereiste en correcte gegevens er op?
  • Domeinspecifieke indicatoren (enkel in Mariaziekenhuis)
   • Borstkanker
    Kwaliteitsindicatoren i.v.m. de diagnose, behandeling en overleving bij borstkanker worden in kaart gebracht.
   • Rectumkanker
    Kwaliteitsindicatoren over de overleving bij patiënten met rectumkanker en patiënten met rectumkanker die een chirurgische ingreep hebben ondergaan.
 • Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ) meet aspecten van de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg. Psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, mobiele equipes, revalidatiecentra voor drughulpverlening, psychosociale revalidatiecentra en centra ambulante revalidatie kunnen aan de hand van kwaliteitsindicatoren aspecten van hun kwaliteit van zorg meten. Die metingen leveren nuttige informatie op voor de zorgverleners en de zorgvoorzieningen zelf, voor verwijzers, voor de overheid, voor het brede publiek en voor de patiënt.

  • De voorzieningen kunnen die onderdelen van hun kwaliteit nauwgezet opvolgen en met elkaar vergelijken: op welke punten scoren ze goed, op welke minder. Dat is een stimulans om te verbeteren en van elkaar te leren. Het maakt duidelijk waar er marge tot verbetering zit en het helpt om keuzes te maken bij het inzetten van de beschikbare middelen.
  • Zowel voor de overheid als voor de patiënt /cliënt/burger/zorgverleners/… zijn de kwaliteitsindicatoren een bron van informatie over hoe het met de kwaliteit in de GGZ-sector in zijn geheel of in een bepaalde voorziening gesteld is.

  Vlaamse Patiënten Peiling GGZ

  Noorderhart Mariaziekenhuis neemt sinds 2017 deel aan de Vlaamse Patiënten Peiling GGZ. Dit is een patiënttevredenheidsmeting ontworpen door het Vlaams Patiënten Platform gericht op patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg. De resultaten reflecteren hoe tevreden patiënten zijn over verschillende aspecten van de zorgverlening en van de dienstverlening die ze hebben ervaren.

  Deze resultaten zijn publiek beschikbaar op www.zorgkwaliteit.be.