Samenwerkingsverbanden

Noorderhart streeft naar een zo ruim mogelijke invulling van de zorg voor de patiënt. Daarom beschikken we ook over diverse netwerken van samenwerkingsverbanden. Zo kunnen we zorg aanbieden die aansluit bij de totale gezondheidszorg, en waarbij het belang van de patiënt steeds primeert. We werken sinds vele jaren nauw samen met andere ziekenhuizen, met de eerste lijn en met overige gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de regio.

Noorderhart neemt de komende jaren verdere initiatieven en doet de nodige inspanningen om dit netwerk progressief verder te structureren en uit te bouwen.

Ziekenhuisnetwerk Noord-Oost Limburg

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL)  en Noorderhart vormen samen het ziekenhuisnetwerk Noord-Oost Limburg. De samenwerking past binnen het federaal gezondheidsbeleid waarbij ziekenhuizen meer samenwerken en het zorgaanbod beter afstemmen op de vraag. 

Beschut wonen Noord-Limburg vzw

In de geestelijke gezondheidszorg maakt het ziekenhuis deel uit van een samenwerkingsverband dat 69 plaatsen voor beschut wonen in Noord-Limburg in exploitatie heeft en dit binnen een gedifferentieerd aanbod. Ook worden vanuit deze structuur twee projecten begeleid: dagactiviteitencentrum ’t Net en individuele trajectbegeleiding activering alsook en het project ‘psychiatrische zorg voor patiënten in de thuissituatie’ dat deel uitmaakt van het Mobiel 2B Team van het Netwerk Reling.

Huisartsenkringen

Met meerdere huisartsenkringen zijn er samenwerkingsverbanden afgesloten, voornamelijk op vlak van communicatie en continuïteit van de zorgverlening.

Kinderdagverblijf Karbonkeltje vzw

In de algemene vergadering en de raad van beheer van het kinderdagverblijf zetelen enkele afgevaardigden Noorderhart. Karbonkeltje is gevestigd tegenover het ziekenhuis en heeft 86 plaatsen voor kinderen tussen 0 en 2,5 jaar.

Kinderpsychiatrisch centrum vzw (KPC)

Samen met het Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria St-Truiden, het Openbaar Psychiatrisch Centrum Rekem en het Ziekenhuis Oost-Limburg maken we deel uit van het KPC voor de erkenning en exploitatie van een dienst van 20 K-bedden.

Limburgs Petcentrum vzw (LPC)

Noorderhart maakt deel uit van een associatief verband tussen Limburgse ziekenhuizen en het Universitair Ziekenhuis Leuven dat een erkenning heeft tot exploitatie van een PET-scanner in de dienst nucleaire geneeskunde van het C.A.Z Midden-Limburg.

Zorgverzekeraars Nederland

Rekening houdend met de toenemende internationalisering van de gezondheidszorg en teneinde het zorgaanbod over de landsgrenzen heen te kunnen aanbieden, werden overeenkomsten gesloten met Nederlandse zorgverzekeraars voor geplande, niet-dringende hulpverlening.

Noord-Limburgs Revalidatiecentrum vzw (NLR)

Het Noord-Limburgs Revalidatiecentrum, opgestart in samenwerking met en gevestigd in het ZOL campus Maas en Kempen, huisvest een SP-locomotorische revalidatiedienst met 20 bedden. De meerderheid van de patiënten wordt verwezen vanuit Noorderhart.

Reling

In West-Limburg hebben alle GGZ-voorzieningen, samen met de eerste lijn en familieorganisaties een formele samenwerkingsovereenkomst ondertekend met als doel de organisatie van een vraaggestuurde, gediversifieerde en gemeenschapsgerichte zorg. Vanuit deze intentieverklaring tot samenwerking werd netwerk RELING (Regionaal Limburgs Initiatief GGZ) opgericht dat zich richt op de afstemming en uitbouw van vermaatschappelijking van geestelijke gezondheidszorg binnen de regio. Het Mariaziekenhuis neemt samen met alle andere partners een actieve rol op om deze vermaatschappelijking binnen Noord-Limburg mogelijk te maken.

Rusthuizen en woon-zorgcentra

In het kader van het geriatrisch zorgprogramma werden functionele overeenkomsten afgesloten met de omliggende rusthuizen en woon-zorgcentra.

S.I.T. Noord-Limburg

Met de S.I.T.’s (samenwerkingsinitiatieven inzake thuiszorg) werd een overeenkomst gesloten omtrent de externe liaison mede in het kader van het geriatrisch zorgprogramma.

Vlaams ziekenhuisnetwerk KULeuven

Noorderhart is toegelaten als geassocieerd ziekenhuis in het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KULeuven.

Ziekenhuis Oost-Limburg

Met het Ziekenhuis Oost-Limburg werden meerdere samenwerkingsovereenkomsten op medisch vlak afgesloten , en wordt ten aanzien van bepaalde dossiers getracht om gezamenlijke standpunten in te nemen. Onze samenwerkingsovereenkomsten zijn:

 • Regionale perinatale zorg - hoogrisicozwangerschappen
 • NIC
 • Collectieve autodialyse
 • Neurochirurgie
 • Oncologische activiteiten
 • Borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma - borstkliniek
 • Nucleaire geneeskunde
 • Plastische chirurgie
 • Urologie
 • Intermediaire structuur
 • KNO
 • Cardiologisch zorgprogramma
 • Andere zorgvormen

HospiLim

De vzw HospiLim is een samenwerkinsverband tussen de Limburgse algemene en categorale ziekenhuizen en de 4 psychiatrische centra. Het doel van HospiLim is om het overleg en de samenwerking tussen de Limburgse ziekenhuizen en psychiatrische centra te bevorderen door een gemeenschappelijk overlegplatform en om synergieën en schaalvoordelen in het aankoopbeleid te realiseren ten behoeve van de leden.

UHasselt / BIOMED

Binnen het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van de UHasselt wordt onderzoek gevoerd naar processen die betrokken zijn bij ontstekingen van de hersenen en bij auto-immuniteit, een mechanisme waarbij het menselijk lichaam eigen lichaamscomponenten aanvalt. Hierbij staat het onderzoek naar de ziekten multiple sclerose (MS) en reumatoïde artritis (RA) centraal. 

Thomas More (MODEM)

Modem is het 'Expertnetwerk ondersteunende communicatie technologie' van de Thomas More Hogeschool.