Patiëntenrechten

Wet op de patiëntenrechten

Kan ik geopereerd worden zonder mijn toestemming? Moet mijn dokter mij alles vertellen? Kan ik een andere arts raadplegen? Waar kan ik terecht als ik niet tevreden ben over de verstrekte zorgen? Kan ik alles lezen wat in mijn patiëntendossier staat?

De wet op de patiëntenrechten zegt klaar en duidelijk wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen. Ze moeten nageleefd worden door alle beroepsbeoefenaars die binnen Noorderhart werkzaam zijn.

De patiëntenrechten zijn:

 1. Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar
 2. Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand
 3. Vrij toestemmen in een tussenkomst, na voorafgaande informatie
  1. Vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen
   De patiënt verneemt van de beroepsbeoefenaar of deze al dan niet beschikt over een verzekeringsdekking of een andere vorm van bescherming met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid. De patiënt is ook geïnformeerd omtrent de vergunnings- of registratiestatus van de beroepsbeoefenaar  (onder meer omtrent het visum dat hij ontving van de minister bevoegd voor Volksgezondheid, zijn inschrijving bij het RIZIV of de Orde van Artsen). 
 4. Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking
  1. Pijnbestrijding (onderdeel van kwaliteitsvolle dienstverstrekking)
 5. Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier 
  (meer info over uw patiëntendossier)
 6. Verzekerd zijn van de bescherming van zijn intimiteit en van zijn persoonlijke levenssfeer
 7. Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst
 8. Vertegenwoordiging indien de patiënt niet in staat is zijn rechten uit te oefenen

Als u op een patiëntenrecht klikt, krijgt u een video met uitleg over het recht te zien. U vindt ook een gedetailleerde omschrijving in de brochure onderaan de pagina.

Het is ook mogelijk om op voorhand een vertegenwoordiger (die uw rechten als patiënt uitoefent als u daar zelf niet meer toe in staat bent) of vertrouwenspersoon (die u bijstaat) aan te duiden. Patiënten in complexe situaties kunnen daar zeker baat bij hebben.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de ombudsdienst of op de website www.patientrights.be