Aanvraag inzage en afschrift patiëntendossier

Aanvraag inzage en afschrift patiëntendossier

Via onderstaand document kan u als patiënt een aanvraag indienen voor het bekomen van een afschrift van uw persoonlijk patiëntendossier. U mag het ingevulde document afgeven op het secretariaat van uw behandelend arts of via de ombudsdienst.

Aanvraag onrechtstreekse inzage patiëntendossier van een overleden patiënt

U als familie kan met veel vragen zitten na het overlijden van uw dierbare. Deze vragen kunnen aanleiding geven tot de wens om het patiëntendossier van de overledene in te kijken.

Deze inzage is echter beperkt door een aantal regels zoals bepaald door de Wet op de Patiëntenrechten:
De echtgeno(o)t(e), de partner, de ouders, de kinderen, de broers en zussen, de grootouders en de kleinkinderen die geldige redenen inroepen kunnen een beroepsbeoefenaar aanwijzen bv. de huisarts (van het gezin) die het patiëntendossier van de overledene met de persoonlijke notities inziet. Dit onder enkele voorwaarden:

  • er is geen uitdrukkelijk verzet van patiënt vermeld in het patiëntendossier;
  • vermelding van specificering (wat wil men uit het dossier vernemen ) én motivering (waarom is deze informatie nodig).

De beroepsbeoefenaar mag het dossier inkijken en notities nemen. Hij mag hierbij geen kopieën nemen of foto’s trekken. De inzage is dus onrechtstreeks, dit om de persoonlijke levenssfeer van de overleden patiënt te beschermen. Daarnaast wordt de inzage beperkt tot de gegevens die rechtstreeks verband houden met de redenen die de naasten inroepen.

Om een inzage door een beroepsbeoefenaar aan te vragen, dient u zelf contact te leggen met een beroepsbeoefenaar en het onderstaande formulier in te vullen en te bezorgen aan de ombudsdienst. Die neemt dan contact op met de behandelend arts om een afspraak voor onrechtstreekse inzage te regelen. De kosten die de aangestelde beroepsbeoefenaar aanrekent, zijn voor de aanvrager zelf.