Erelonen & conventiestatus

Erelonen en ereloonsupplementen

Erelonen (ook wel honoraria genoemd) zijn vergoedingen waarmee je de onderzoeken en behandelingen betaalt, zoals aan artsen, kinesisten en andere erkende zorgverleners. Deze erelonen zijn vastgelegd door het RIZIV.

Ben je verzekerd/aangesloten bij een ziekenfonds, dan betaalt je verzekeraar/ziekenfonds het grootste deel van deze kosten. Zelf betaal je enkel het wettelijk persoonlijk aandeel (remgeld).

Bovenop het basistarief voor een verstrekking kan elke betrokken arts u een ereloonsupplement aanrekenen. Het supplement wordt uitgedrukt in procenten. Een ereloonsupplement van 150 % houdt in dat u anderhalve keer het verbintenistarief betaalt. Deze ereloonsupplementen gelden voor de behandelende arts, maar ook voor andere artsen die bij uw ingreep of behandeling betrokken zijn.

Waarvoor dienen ereloonsupplementen?

Wij zijn een middelgroot referentieziekenhuis in Noord-Limburg dat kwaliteit en innovatie hoog in zijn vaandel heeft. We wensen ook in de toekomst deze visie verder uit te bouwen met de hiervoor broodnodige toename  van onze medische  activiteiten op hoogtechnologisch niveau, maar steeds met aandacht voor de nabijheid van de patiënt. Dit willen we realiseren met een nieuwbouw voor uitbreiding van de poliklinische activiteit, vernieuwing van de materniteit, verdere  technologische uitbouw van het operatiekwartier, uitbreiding van onze spoed, de bouw van de regionale huisartsenwachtpost naast onze spoed en het realiseren van een restaurant waar het aangenaam vertoeven is voor bezoekers en personeel.

De huidige financiering van de ziekenhuizen voorziet onvoldoende middelen om al deze  plannen te realiseren. Om onze  toekomstvisie te kunnen waarmaken hebben we in samenspraak besloten de ereloonsupplementen te verhogen van 100% naar 150% waarbij het belangrijkste deel van deze verhoging aangewend wordt voor het realiseren van bovenvermelde.

Conventiestatus van een zorgverlener

Wilt u weten of uw zorgverlener geconventioneerd is? U kunt van elke zorgverlener de conventiestatus opzoeken op de website van het RIZIV. Bij de artsen staat dit vermeld op onze website.

Conventionering: wat betekent dat?

Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen maken de ziekenfondsen afspraken met specialisten over de tarieven. Wie het akkoord aanvaardt, respecteert de vastgelegde tarieven.

Er zijn 3 situaties mogelijk:

  • De specialist aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen en rekent enkel de officiële tarieven aan. Dit zijn geconventioneerde zorgverleners.
  • De specialist aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen, maar rekent op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan, maar niet altijd. Dit zijn gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners.
  • De specialist aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepaalt vrij het honorarium. Dit zijn niet-geconventioneerde zorgverleners.

Specialisten zijn niet verplicht om toe te treden tot het akkoord met de ziekenfondsen. Ze moeten hun patiënten wel informeren over hun keuze en hun gegevens hierover zichtbaar in hun wachtkamer bevestigen.

Het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen

Om de twee jaar wordt een overeenkomst gesloten tussen artsen en ziekenfondsen: het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen. Deze overeenkomst bevat onder meer een afspraak over de tarieven voor geneeskundige prestaties. Elke geneesheer kiest of hij al dan niet toetreedt tot deze conventie.